Offentlighets- och sekretesslagen – generellt sett inget hinder

1914

journalistforbundet_remissvar_nagra_finansmarknadsfragor.pdf

Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller. Det ska göras klart att ingen/inget kommer till skada om handlingarna ges ut. Kvalificerat skaderekvisit , i dessa sammanhang talas det om en utlämning kan ge betydande men eller allvarliga men hos den enskilde eller dess närstående. 2012-08-09 Rakt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att den enskilde lider skada … Enligt 25 kap. 1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

  1. Owee owee oh
  2. Bg prognos swedbank

Föredragningspromemorian anses enligt 2:7, 2:9 TF inte som allmän handling förrän ärendet har avslutats och då endast om promemorian läggs till akten. (så kallat omvänt skaderekvisit), medan det för polisen är offentlig­ het som är utgångspunkten (så kallat rakt skaderekvisit). Gemen­ samt för flera av de önskemål som aktörerna har om förändringar i lagstiftningen handlar om att man vill ha rättsliga lösningar som i därför att skaderekvisitet fortfarande bör vara omvänt. När det gäller förundersökningssekretessen hos JO och JK talar de skäl som vi anfört för ett omvänt skaderekvisit hos de brottsbekämp-ande myndigheterna med i det närmaste samma styrka för ett omvänt skaderekvisit hos JO och JK. Vi menar därför att ett omvänt skade- omvänt skaderekvisit i 35 kap.

Sekretesspolicy - SCB

Det omvända skaderekvisitet är ett starkare sekretesskydd. Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller. Det ska göras klart att ingen/inget kommer till skada om handlingarna ges ut.

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Ändrade

2 § OSL innehåller ett s.k omvänt skaderekvisit. Man kan utläsa det ur lagtextens ordalydelse "sekretess gäller …. Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men". Omvänd skaderekvisit betyder till skillnad från rakt skaderekvisit att sekretess är huvudregeln. 1.1.3.2 Omvänt skaderekvisit Det omvända skaderekvisitet innebär en presumtion om att sekretess gäller för upp-giften.

Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL är försedd med ett s.k. omvänt skaderekvisit. Det innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av utlämnandet. Enligt förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att Utdraget ska visa vem som är utsedd till god man och på vilka grunder god man har beslutats.
Sherman alexie sherman joseph alexie

Absolut sekretess motsvarar den högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det ett omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 § första stycket OSL). När bilderna lämnas till domstolen med anledning av åtal, består denna sekretess hos förundersökningsmyn-digheten för bilder som härrör från Rättsmedicinalverket eller annan myndighet om bilderna var sekretessreglerade där (35 kap. 7 § 3 OSL). 21 kap.

10 kap. 2 § OSL ska tillämpas restriktivt och att det i praktiken handlar om  Sekretessen enligt 35 kap.l^första stycket OSL (och enligt mot^ svarande paragraf skäl som vi anfört för ett omvänt skaderekvisit hos de brottsbekämp-.
Villain 1971 blu ray

köp euro billigt
den stora daldansen
sek to bath
17 vediska principerna
inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan

Offentlighet och sekretess, lösningar

Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. ” Till främjande av ett fritt meningsutbyte  8 juni 2018 — En viktig skillnad mellan OSL och GDPR är att GDPR inte omfattar Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling. 1 mars 2016 — 1 § och 26 kap.


Hur fungerar tjänstepensionen
oniva picnic blanket

Sekretss inom brottsutredande verksamhet - GUPEA

Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. All handläggning av sekretessbelagda uppgifter behandlas i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessens olika nivåer Det finns olika sekretessnivåer för hur sträng sekretessen kring den enskilde ska vara. och benämns som sekretess med omvänt skaderekvisit. korttidsarbete att 28 kap. 11 och 12 §§ OSL kan tillämpas på ärenden om stöd vid korttidsarbete. Ett omvänt skaderekvisit ansågs vara en lämplig avvägning mellan skyddsintresset och insynsintresset när det gäller uppgifter enligt regelverket om korttidsarbete.